poniedziałek, 12 stycznia 2015

Ogłoszenie konkursu na maskotkę projektuREGULAMIN KONKURSU
Maskotka programu Erasmus +
 Projektu  “Europa mitów i legend”
 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy

I. Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu na opracowanie maskotki jest Pani Elżbieta Kupczyk – koordynator projektu i Pani Kamila  Zacharska
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki.
2. Maskotka wykorzystywana będzie przez szkoły biorące udział w projekcie
 tj. Hiszpania, Irlandia, Turcja, Polska i Włochy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwać będzie od 12.01.2015r. do 06.02.2015r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
na rzecz   Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Maskotkę można wykonać ręcznie lub maszynowo. ( Może być uszyta, sklejona, zrobiona na drutach, szydełku,  wyszyta itp.)
2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
·         w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,
·         maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, dowcipna, łatwa do rozpoznania
     i zapamiętania,
·         projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich drukach firmowych, bilbordach, banerach, reklamach, gadżetach, rozmaitych formach przestrzennych itp.
·         maskotka powinna być łatwo identyfikowana z projektem „Europa mitów
 i legend”.  Państwa biorące udział w projekcie: Irlandia (koordynator), Hiszpania, Turcja, Polska i Włochy

6.Prace należy składać w estetycznej formie.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 06.02.2015 r. do p. E. Kupczyk lub p. K. Zacharskiej
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność  maskotki z tematyką projektu,
2) oryginalność
3) czytelność i funkcjonalność projektu maskotki,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia szkolnych wyników  - 10.02.15r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.sp2.brodnica.edu.pl
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w czasie wizyty partnerskiej we Włoszech na konkursie finałowym.

6.Spośród wszystkich maskotek przywiezionych  do Włoch przez kraje uczestniczące w projekcie, zostanie wybrana oficjalna maskotka projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz